Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція є засновником гідрогеолого-меліоративної служби на Україні. Вона утворена у 1964 році на базі Гідрогеологічної станції Головного управління водного господарства при Раді Міністрів УРСР (пізніше Мінводгосп).

  Розвиток на Україні гідротехнічної меліорації на відповідному етапі призвів до необхідності забезпечення систематичного контролю за змінами гідрогеолого-меліоративного і екологічного стану на сільськогосподарських угіддях та забудованих територіях, що знаходяться під впливом зрошення та осушення. Для забезпечення відповідного контролю в системі Держводгоспу України організована спеціалізована гідрогеолого-меліоративна служба у cкладі експедицій і партій, при цьому у Херсонській області згідно з постановою Ради Міністрів УРСР №156 від 8 лютого 1964р. створена Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція (КГГМЕ), яка на початковому етапі своєї діяльності проводила спостереження в Херсонській, Запорізькій, Одеській областях та в Криму. По мірі розвитку зрошення на півдні України в кожній з перерахованих областей були сформовані самостійні гідрогеолого-меліоративні експедиції.

  Основною метою гідрогеолого-меліоративної служби згідно з Законом України “Про меліорацію земель” є здійснення моніторингу зрошуваних та прилеглих угідь і виконання комплексу лабораторних досліджень по державній мережі точок спостережень згідно з Програмою державного моніторингу якості поверхневих вод басейну р.Дніпро в межах Херсонської області.

  Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція є бюджетною організацією у складі Херсонського обласного управління водних ресурсів. Каховська ГГМЕ виконує спостереження в Херсонської області за меліоративним станом земель і гідрогеологічної обстановки в сільських населених пунктах на загальній площі біля 0,8 млн.га. На цій території експедицією спостерігаються: зрошувані землі – більше 426,0 тис.га, з них 15,9 тис.га – рисові сівозміни, 92,5 тис.га земель з дренажними системами, в тому числі в 106 населених пунктах, яки захищаються за допомогою вертикального і горизонтального дренажу; під наглядом знаходяться прилеглі землі (біля 485,0 тис.га) та не захищені дренажем населені пункти (206 шт.) в зоні зрошувальних систем, в яких при несприятливих умовах може траплятися підтоплення грунтовими водами, та затоплення поверхневими водами під час паводків.

  Основні завдання експедиції, які виконуються двома польовими партіями – Гідрогеолого-меліоративною та Комплексною – наступні:

  – оцінка меліоративного стану зрошуваних земель і виявлення причин та тенденцій його змін;

  – оцінка ефективності меліоративних заходів;

  – оцінка якості поливних вод;

  – виконання опробування та хімічних аналізів поверхневих вод басейну р.Дніпро;

  – оцінка впливу меліорації на якість та родючість ґрунтів;

  – ведення обліку та оцінка меліоративного стану зрошуваних земель та технічного стану меліоративних систем;

  – визначення впливу меліорації на підтоплення прилеглих територій і сільських населених пунктів;

  – розробка пропозицій з покращення меліоративного стану і ліквідації підтоплення та затоплення сільгоспугідь та сільських населених пунктів.

  Для виконання цих завдань систематично виконується наступний комплекс основних польових, лабораторних та камеральних робіт:

  1. Гідрогеолого-меліоративне обстеження зрошуваних та прилеглих до них земель і гідрогеологічних умов в населених пунктах.
  2. Спостереження за рівневим та гідрохімічним режимом підземних вод по 3441 спостережній свердловині (45,0 тис. замірів рівнів підземних вод і біля 80 проб ґрунтових вод на хімічний аналіз щорічно).
  3. Сольова зйомка зрошуваних земель масштабу 1:50000 1:25000 – у середньому біля 73 тис.га щорічно.
  4. Оцінка іригаційної якості зрошувальних вод – біля 160 проб з 84 джерел щорічно.
  5. Виконання хімічних аналізів проб підземних, іригаційних та скидних вод, а також проб ґрунтів, які відбираються при сольовій зйомці та на сольових стаціонарах.

  Загальний обсяг лабораторних робіт в рамках еколого-меліоративного моніторингу – 15,6 тис. умовних аналізів, а по програмі моніторингу поверхневих вод басейну Дніпра в межах Херсонської області відбирається більше 250 проб води і виконується біля 4,4 тис. лабораторних вимірювань.

  Відповідні інформаційні, прогнозні матеріали та рекомендації щодо поліпшення і попередження погіршення гідрогеолого-меліоративного стану доводяться експедицією  до вищестоячих організацій, в тому числі до обласної і райдержадміністрацій для відома.

  Лабораторні роботи в експедиції виконуються в лабораторії моніторингу вод та ґрунтів, що акредитована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Виконуються показники фізико-хімічного складу зрошувальних, підземних та зворотних (дренажних та стічних) вод і показники хімічного складу та фізичних властивостей ґрунтів, які відбираються на сольовій зйомці, та при виконанні робіт на замовлення фізичних та юридичних осіб.

  Показники по воді: водневий показник рН; амоній-іони; нітрат-іони; нітрит-іони; фосфат-іони; сульфат-іони; хлорид-іони; гідрокарбонат-іони; жорсткість; кальцій; магній; натрій; калій; залізо; марганець, мідь, хром VI-валентний, алюміній, завислі речовини; сухий залишок; хімічне споживання кисню (ХСК); біохімічне споживання кисню (БСК), аніонні ПАР, нафтопродукти, прозорість, кольоровість.

  Показники по ґрунтах: водневий показник водної витяжки; щільний залишок; карбонат-іони; хлорид-іони; сульфат-іони; кальцій; магній; натрій, калій; кальцій обмінний; магній обмінний; натрій-обмінний; нітрит-іони; гумус (органічна речовина); рухомі сполуки фосфору; рухомі сполуки калію; вологість; вологість гігроскопічна максимальна; границяі розкочування; границя текучості; щільність ґрунту; щільність часток ґрунту; щільність сухого ґрунту; гранулометричний склад; мікроагрегатний склад; опір зрізу (кут внутрішнього тертя).

  Лабораторія оснащена необхіднім устаткуванням, до складу основного входять спектроколориметр “Спекол-11”, фотометр полум’яний ПАЖ-3, іономіри, фотоелектроколориметр КФК-3, ваги лабораторні та інше.

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua