ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

  Регістраційний номер справи з оцінки впливу на довкілля в Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля №201812262534 від 26 грудня 2018 року.

  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

  Товариство з обмеженою відповідальністю «АДМ Таврійський елеватор», 31597675

  (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові __________________________________________________________________________________________

  фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або

  __________________________________________________________________________________________

  серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

  інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

  1. Інформація про суб’єкта господарювання

  74988, Херсонська обл.,місто Нова Каховка, місто Таврійськ, вул. Портова, 2а

  (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

  __________________________________тел. (05549) 7-39-02_______________________________________

  особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

  1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

  Планована діяльність, її характеристика.

  Реконструкція лінії відвантаження зернопродуктів на водний транспорт для зменшення часу простою суден під завантаженням зернопродуктами.

  Передбачається будівництво нової вежі відвантаження на водний транспорт та транспортерної естакади, що поєднує її з існуючою норійною вежею складів №3,4, а також встановлення нового обладнання для транспортування зерна та пиловловлюючого обладнання на території діючого підприємства – ТОВ «АДМ Таврійський елеватор» за адресою вул. Портова,  2а, місто Нова Каховка,  місто Таврійськ, Херсонська обл.

  Збільшення штату підприємства не планується.

  Технічна альтернатива 1.

  Будівництво нової вежі відвантаження на водний транспорт, транспортерної естакади, встановлення нового обладнання для транспортування зерна та пиловловлюючого обладнання з приєднанням їх до існуючого на підприємстві технологічного комплексу.

   Технічна альтернатива 2.

  Не розглядалась. Технічна альтернатива 1 є оптимальним і єдиним варіантом для вирішення потреб діючого підприємства щодо зменшення часу простою суден під завантаженням зернопродуктами.

   

  1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

  Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

  Будівництво нової вежі відвантаження на водний транспорт та транспортерної естакади, що поєднує її з існуючою норійною вежею складів №3,4, а також встановлення нового обладнання для транспортування зерна та пиловловлюючого обладнання на території діючого підприємства – ТОВ «АДМ Таврійський елеватор» за адресою вул. Портова,  2а, місто Нова Каховка,  місто Таврійськ, Херсонська обл.

  Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

  Не розглядалась в зв’язку з реконструкцією існуючого підприємства.

  1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

  Реконструкція лінії відвантаження зернопродуктів на водний транспорт планується для покращення показників ефективності функціонування підприємства – зменшення часу простою суден під завантаженням.

  1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

  Загальна площа існуючої земельної ділянки – 5,6807 га.

  Існуюча загальна складська ємність – 24,0 тис. тон.

  Запланована продуктивність відвантаження на водний транспорт – 3000 т/добу.

  Продуктивність існуючого обладнання для транспортування зерна – 100 т/год.

  Продуктивність запланованого обладнання для транспортування зерна – 350 т/год.

  Водовідведення поверхневих стічних водіснуюче.

  1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

  щодо технічної альтернативи 1

  • по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони, рівні гранично допустимих викидів від технологічного обладнання, фоновий вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
  • по забрудненню ґрунту – відсутність прямого інтенсивного впливу;
  • санітарно-епідеміологічні – нормативи шумового впливу.

  щодо технічної альтернативи 2

  не розглядається

  щодо територіальної альтернативи 1

  • розмір санітарно-захисної зони виробництва;
  • розмір та правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів;
  • нормативні розриви між будівлями та спорудами, межі землевідведення.

  щодо територіальної альтернативи 2

  не розглядається.

  1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

  щодо технічної альтернативи 1

  При реконструкції лінії відвантаження на водний транспорт ТОВ «АДМ Таврійський елеватор, розташованого за адресою Херсонська область, місто Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Портова, 2а для зменшення часу простою суден під завантаженням зернопродуктами еколого-інженерна підготовка та захист території не потрібні, оскільки не збільшується річний обсяг перевантаження зернопродуктів.

  щодо технічної альтернативи 2

  не розглядається

  щодо територіальної альтернативи 1

  • інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчику будівництва у необхідному обсязі згідно чинного законодавства;
  • організація відведення дощових і талих вод існуюча. Відведення дощових і талих вод з здійснюється в існуючу дощову каналізацію.

  щодо територіальної альтернативи 2

  не розглядається

  1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

  щодо технічної альтернативи 1

  атмосферне повітря, джерела впливу:

  • технологічне обладнання, автотранспорт, будівельна техніка; можливий вплив – забруднення атмосферного повітря;

  ґрунти, джерела впливу:

  • несправна будівельна техніка; можливий вплив – забруднення нафтопродуктами;
  • обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними; можливий вплив – забруднення ґрунту;

  соціальне середовище, джерела впливу:

  • технологічне обладнання, автотранспорт, будівельна техніка; можливий вплив – перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, перевищення санітарних норм допустимого шуму на території житлової забудови;

  водне середовище – джерела впливу відсутні. При проведенні перевантажувальних робіт застосовується технологія, яка виключає попадання зернопродуктів у водний об’єкт;

  рослинний і тваринний світ – джерела впливу відсутні;

  клімат і мікроклімат – джерела впливу відсутні;

  навколишнє техногенне середовище – джерела впливу відсутні.

  щодо технічної альтернативи 2

  не розглядається

  щодо територіальної альтернативи 1

  соціальне середовище – джерела впливу:

  • недотримання розміру санітарно-захисної зони виробництва – можливий вплив – перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, перевищення санітарних норм шуму на території житлової забудови;

  щодо територіальної альтернативи 2

  не розглядається

  1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

  Належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме пункт 14 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: «розширення та зміни, включаючи … реконструкцію об’єктів, зазначених у  абзаці 6 пункту 9 частини 3 статті 3 «будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту».

  1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

  Транскордонний вплив відсутній.

  1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

  Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, у відповідності до вимог статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

  1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

  Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

  У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

  Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

  Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

  На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

  1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

  Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

  Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

  У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

  1. Рішення про провадження планованої діяльності

  Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт,_______________________________________________________

  (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

  що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

  (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

  1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

  Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації (найменування уповноваженого органу,

  73026, м. Херсон, пров. Козацький, 10, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  поштова адреса, електронна адреса,

   тел./ факс (0552) 26-31-95 Попутько Юрій Анатолійович

  номер телефону та контактна особа)

  [*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

   

  © 2020 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua