АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішенняТаврійської міської ради «Про встановлення Правил благоустрою на території Таврійської міської ради »

  «Про встановлення Правил благоустрою на території

  Таврійської міської ради »

   

   

  Визначення проблеми

  На сьогоднішній день на території ради діють Правила благоустрою, які затверджені Рішенням Таврійської міської ради № 241 від 12.05.2017року «Про встановлення правил благоустрою на території Таврійської міської ради»

  Так як даний нормативно-правовий акт міської ради не в повній мірі відповідає чинним нормативно-правовим актам України, виникла необхідність врегулювання питання у сфері благоустрою на території Таврійської міської ради.

  Правила благоустрою території міської ради (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту. Правила розробленні відповідно до Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310, Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування України, «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», інших нормативно-правових актів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Таврійської міської ради підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

  Причини виникнення проблеми:

  На сьогоднішній день, діючі Правила благоустрою території Таврійської міської ради не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не можуть об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу, регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою.

  Підтвердження важливості проблеми:

  Загальна проблема підтримки благоустрою на території Таврійської міської ради, поліпшення її санітарного стану є актуальною.

  Актуальність проблеми полягає в тому, що не можливо вирішити питання стосовно усних та письмових скарг від фізичних осіб та депутатів міської ради щодо створення стихійних сміттєзвалищ на територіях загального користування, видалення зелених насаджень, утрмання тварин в населеному пункті.

  Працівниками комунального підприємства « Комунальний сервіс» Таврійської міської ради, які здійснюють збирання та вивезення побутових відходів у межах території міста Таврійськ та селища Плодове, були встановлені факти самовільного вивезення та звалювання відходів у не відведених для цього місцях. Для притягнення винних до адміністративної відповідальності необхідно відновити Правила відповідно до вимог чинного законодавства України.

  До того ж, мають місце факти самовільного знищення та пошкодження зелених насаджень.

  На даний час актуальною проблемою залишається відмова від укладання договорів на вивезення сміття та твердих побутових відходів з відповідним комунальним підприємством.

  Так, кількість не укладених договорів становить:

  населення 400;

  організації, підприємства, установи незалежно від форми власності – 8;

  фізичні особи – 5.

  При проведенні роз’яснювальної роботи працівниками комунального підприємства «Комунальний сервіс» Таврійської міської ради стосовно укладання договорів на вивезення сміття та твердих побутових відходів, фізичні та юридичні особи мотивують відмову від укладання договору тим, що відсутнє сміття та тим, що на законодавчому рівні не передбачений обов’язок на укладання відповідного договору.

  Представленим регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми як:

  - відсутність чітко встановлених правил і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою;

  - неналежне утримання об'єктів та елементів благоустрою;

  - наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, території житлової та громадської забудови;

  - відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях;

  - самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;

  - не виконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.

  Зазначені проблеми негативно впливають насамперед на громадян, не забезпечують сприятливий для життєдіяльності простір, у тому числі захист навколишнього середовища, належний санітарний стан.

  Негативний вплив зазначених проблем мають також суб'єкти господарювання. Порушення благоустрою призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність.

  Основні групи (підгрупи), на які проблема справляєвплив:

   

  Групи (підгрупи)

  Так

  Ні

  Громадяни

  +

   

  Органи місцевого самоврядування

  +

   

  Суб’єкти господарювання,

  +

   

  у тому числі суб’єкти малого підприємництва

  +

   

   

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

  Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до чинного законодавства є компетенцією міської ради.

  Обґрунтуванняне можливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

  Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, оскільки існує пряма вказівка Закону на необхідність розв’язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів.

  Зокрема, ст.34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту–це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об’єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

   

  II. Цілі державного регулювання

  Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

  Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

  Основними цілями регулювання є:

  створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища;

  визначення чітких вимог до організації роботи та заходів з благоустрою міста організаціями, установами, закладами, суб’єктами господарювання та мешканцями міста, їх прав та обовязків;

  захист довкілля;

  покращення санітарного стану на території Таврійської міської ради;

  зниження рівня шуму;

  належне утримання та раціональне використання території населеного пункту;

  збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання.

   

  III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  3.1. Визначення альтернативних способів

   

  Вид альтернативи

  Опис альтернативи

  Альтернатива 1

  Неприйняття запропонованого регуляторного акта (збереження існуючого механізму регулювання)

  Дана альтернатива не прийнятна через те, що правила, що діють на території міської ради не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не можуть бути застосовані для регулювання відносини у сфері благоустрою, а також, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громади.

   

  Альтернатива 2

  Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій, спрямованих на утримання населеного пункту в належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

  Застосування даної альтернативи є неефективною, оскільки залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою населених пунктів та такі дії можуть здійснюватися виключно на добровільній основі.

  Альтернатива 3

  Прийняття рішення Таврійської міської ради «Про встановлення Правил благоустрою на території Тавріської міської ради».

  Затвердження Правил в новій редакції забезпечить:

  дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;

  чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

  розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

  наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою Таврійської міської ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою спрямованих на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

  дає змогу здійснювати контроль у сфері благоустрою населеного пункту із застосуванням статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( далі – КупАП).

   

   

  3.2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

   

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

  Видальтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Альтернатива 1

  Відсутні

  Організація роботи та заходів з благоустрою міста Таврійськ та с.Плодове , а також, відновлення обєктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету становить орієнтовно:

  85 400 грн. - утримання парків;

  551 545 грн - покіс трави, вивезення стихійних звалищ ТПВ;

  20 000 – боротьба з карантинним організмами (амброзія);

  50000 грн. – стирилізація собак ( не дотримання мешканцями міста Правил утримання собак в населеному пункті).

  Альтернатива 2

  Відсутність витрат на здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою та на організацію робіт з благоустрою територій у разі безумовного виконання і дотримання фізичними особами та субєктами господарювання правил благоустрою(економія становить орієнтовно 160 000,00 грн)

  Витрати на проведення розяснювальної роботи серед мешканців територіальної громади та субєктів господарювання, що провадять діяльність на території відповідних населених пунктів.

  У разі невиконання заходів з благоустрою та недотримання правил благоустрою фізичними особами та суб’єктами господарювання, заходи щодо утримання об’єктів благоустрою здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету

  Альтернатива 3

  чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

  розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

  наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту в новій редакції, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою Таврійської міської ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населеного пункту м.Таврійськ та с.Плодове спрямованих на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

  дає змогу здійснювати контроль у сфері благоустрою населенихпунктів із застосуванням статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

  Підготовка регуляторного акта та офіційне оприлюднення не становить затрат для місцевого бюджету.

   

   

   

   

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

   

  Видальтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Альтернатива 1

  Організація роботи та заходів з благоустрою, а також, відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету

  Можливі витрати на покращення санітарного стану через брак фінансування з місцевого бюджету

  Альтернатива 2

  Залучення в розвиток інфраструктури тер. громади за рахунок бюджетних коштів, які мали б бути спрямовані на здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою.

  Витрати на виконання заходів щодо утримання об’єктів благоустрою за власний рахунок

  Альтернатива 3

  Чітке визначення прав та розподіл обов’язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади, установами, орагнізаціями та субєктами господарювання

   

  Витрати на виконання обоязків відповідно до затверджених правил благоустрою населених пунктів

   

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

   

  Показник

  Великі

  Середні

  Малі

  Разом

  всього

  тому числі мікро

  Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

  0

  0

  30

   

   

  40

  70

  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

   

  0

   

  0

  100%

   

  100%

  100%

   

   

   

   

   

  Видальтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Альтернатива 1

  Організація роботи та заходів з благоустрою міста, а також, відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету

  Можливі витрати на покращення санітарного стану через брак фінансування з місцевого бюджету

  Альтернатива 2

  Розвиток інфраструктури тер. громади за рахунок бюджетних коштів становить 40000грн , які мали б бути спрямовані на здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою та на організацію робіт з благоустрою територій

  Витрати на виконання заходів щодо утримання об’єктів благоустрою за власний рахунок

  Альтернатива 3

  Чітке визначення прав та розподіл обов’язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади, установами, орагнізаціями та субєктами господарювання.

   

   

  Витрати на виконання обо’язків відповідно до затверджених правил благоустрою населених пунктів або орієнтовно 70грн/міс=4200 грн/5 років з 1 СГД (у разі, якщо СГД братимуть пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою

   

  IV. Вибір найбільш оптимального
  альтернативного способу досягнення цілей

   

  Рейтинг результативності (досягненняцілейпід час вирішенняпроблеми)

  Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

  Коментаріщодоприсвоєннявідповідного бала

  Альтернатива 1

  1-цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжуєіснувати)

  Дана альтернатива є не прийнятною через те, що діючий документ не відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не може за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян селища та населених пунктів Іванівської селищної ради

   

  Альтернатива 2

  2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

   

  Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково

  Альтернатива 3

  3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

  Цілі прийняття проекту рішення «Про встановлення Правил благоустрою на території Таврійської міської ради» будуть досягнуті майже у повній мірі.

  Даними правилами буде чітко визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, а також розмежовано відповідальность між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування

   

   

   

  Рейтинг результатив-ності

  Вигоди (підсумок)

  Витрати

  (підсумок)

  Обґрунтуван-нявідповідногомісцяальтернативи у рейтингу

   

  Альтернатива3

  Держава:

  - відповідальне становлення юридичних та фізичнихосіб до збереження об'єктів та елементів благоустрою;

  -здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

  покращання санітарного стану терторії Таврійської міської ради;

  покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;

  користуваннясуспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, іншихоб’єктів та елементів благоустрою загальногокористування;

   

  Громадяни:

  упорядкування відносин між суб’єктами селищної громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;

   

  Суб’єктигосподарювання:

  упорядкування відносин між суб’єктами міської громади та суб’єктами господарювання у сфері благоустрою;

   

  Держава:

  Підготовка регуляторного акта та офіційне оприлюднення не становить затрат для місцевого бюджету.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Громадяни:

  Витрати на виконання обо’язків відповідно до затверджених правил благоустрою населених пунктів

   

  Суб’єкти господарювання:

   

  Витрати на виконання обо’язків відповідно до затверджених правил благоустрою населених пунктів або орієнтовно 70грн/міс=4200 грн/5 років або 197492 грн/рік

   

  При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Альтернатива2

  Держава:

  Відсутність витрат на здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою та на організацію робіт з благоустрою територій у разі безумовного виконання і дотримання фізичними особами та суб’єктами господарювання правил благоустрою (економія становить орієнтовно 160 000,00 грн).

   

  Громадяни:

  Розвиток інфраструктури за рахунок бюджетних коштів, які мали б бути спрямовані на здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою та на організацію робіт з благоустрою територій

   

  Суб’єктигосподарювання:

  Розвиток інфраструктури за рахунок бюджетних коштів, які мали б бути спрямовані на здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою та на організацію робіт з благоустрою територій

  Держава:

  Витрати на проведення роз’яснювальної суб’єктів господарювання, на території відповідних населених пунктів.

  У разі невиконання заходів з благоустрою та недотримання правил благоустрою фізичними особами та суб’єктамигосподарювання, заходи щодо благоустрою здійснюватиметься за рахунокмісцевого бюджету

   

  Громадяни:

  Витрати на виконання заходів щодо утримання об’єктів благоустрою за власний рахунок

   

  Суб’єктигосподарювання:

  Витрати на виконання заходів щодо утримання об’єктів благоустрою за власний рахунок

   

  Сумарнівитрати, грн: орієнтовно 10 000,00 (без урахування витрат на виконання заходів щодо утримання об’єктів благоустрою за власний рахунок СГ та громадянами)

  У разі невиконання заходів з благоустрою та недотримання правил благоустрою фізичними особами та суб’єктами господарювання, заходи щодо утримання об’єктів благоустрою здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету.

  Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

   

  Альтернатива 1

  Держава:

  Організація роботи та заходів з благоустрою території Таврійської міської ради, а також, відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету

   

  Громадяни:

  Організація роботи та заходів з благоустрою території Таврійської міської ради, а також, відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету

   

  Суб’єкти господарювання:

  Організація роботи та заходів з благоустрою території Таврійської міської ради, а також, відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету

  Держава:

  Організація роботи та заходів з благоустрою, а також, відновлення обєктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету становитьорієнтовно 160 000, 00 грн.

   

   

  Громадяни:

  Можливі витрати на покращення санітарного стану через брак фінансування з місцевого бюджету

   

  Суб’єктигосподарювання:

  Можливі витрати на покращення санітарного стану через брак фінансування з місцевого бюджету

   

   

  У разі залишення діючого документу без змін, селищна рада не зможе за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян селища та населених пунктів Іванівської селищної ради.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Рейтинг

  Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

  Оцінка ризику зовнішніхчинників на діюзапропонованого регуляторного акта

  Альтернатива 3

  Цілі прийняття проекту рішення «Про встановлення Правил благоустрою на території Таврійської міської ради» будуть досягнуті майже у повній мірі.
  Даними правилами буде чітко визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, а також розмежовано відповідальность між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування

   

  Внесення змін до чинного законодавства

  Альтернатива 2

  Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.
  Балансу інтересів досягнути неможливо.

  У разі невиконання заходів з благоустрою та недотримання правил благоустрою фізичними особами та суб’єктами господарювання, заходи щодо утримання об’єктів благоустрою здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету

  Альтернатива 1

  У разі неприйняття регуляторного акта, діючий документ не буде відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не зможе за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян.

  Вказана альтернатива є неприйнятною.

  Не можливо вирішити питання стосовно усних та письмових скарг від фізичних осіб та депутатів міської ради щодо створення стихійних сміттєзвалищ на територіях загального користування ( парки, провулки, прибудинкові території)

   

  V. Механізми та заходи, які забезпечать
  розв’язання визначеної проблеми

   

  Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

  За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об’єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

  Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта благоустрою, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянкитериторії у визначених межах зон відповідальності, а такожможуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (прилеглої території) та брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території, обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

  Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації утримання належних їм, закріплених та прилеглихтериторій у належному санітарно-технічному стані базується на принципі, коли кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якої їй надано законним порядком (договором) у визначених межах зон відповідальності.

  Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

  На суб’єктів господарювання покладається обов’язок по прибиранню тротуарів та територій, прилеглих до об’єктів благоустрою, торгівлі.

  Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

  Розробка проекту рішення Таврійської міської ради «Про встановлення Правил благоустрою на території Таврійської міської ради» та аналізу регуляторного впливу до нього.

  Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

  Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

  Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

  Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії селищної ради.

  Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

  Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

  Інші процедури.

   

  VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно
  від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади
  чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи,
  які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

   

  Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 100 відсотків, тому здійснюється розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

  Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для Таврійської міської ради згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не здійснюється, т.я. здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

   

  VII. Обґрунтування запропонованого строку дії
  регуляторного акта

   

  Запропонованийтерміндії акта:

  Правила благоустрою на території Таврійської міської ради, що входять до юрисдикції Таврійської міської ради діятимуть до повного вирішення проблеми, визначеної у розділі І цього аналізу регуляторного впливу, та досягнення посталених цілей або до внесення змін до нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів

   

  Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

  Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюєтьсядо прийняття нових нормативних актів або до повного вирішення проблеми та досягнення поставлених цілей регулювання. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

  При виникненнізмін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

   

  VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

   

  Назва показника

  Одиницявиміру

  Значення показника

   

  Розмір надходжень до місцевого бюджету, повязаних з дією регуляторного акта

  грн

  Можливі надходження від штрафів за адміністративні правопорушення

   

  Кількість суб`єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

  од.

  70

   

  Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання, пов`язаними з виконанням вимог акта

  грн.

  Орієнтовно 70 грн/ місяць (у разі, якщо СГ братимуть пайову участь в утриманні обєктів благоустрою)

   

  Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання, пов`язаними з виконанням вимог акта

  год.

  Орієнтовно 1 година

   

  Рівень по інформованості суб`єктів господарювання та/або фізичнихосіб з основних положень акта

  %

  100%

  Рішення оприлюднюється офіційному сайті Таврійської міської ради за адресою: http://tavriysk.ks.ua/

   

  IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
  відстеження результативності дії регуляторного акта

  Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Таврійської міської ради.

  Метод проведення відстеження результативності:

  Статистичний

  Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності.

  Статистичні

  Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

  Періодичне відстеження здійснюватиметься один раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

  Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу.

   

  Заступник міського голови Олександр ПАВЛЮК

   

  Додаток1

  до аналізу регуляторного

  впливу

   

  ТЕСТ

  малого підприємництва (М-Тест)

   

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 07 березня 2020 р. по 29 березня 2020 р.

  Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

  Кількість учасників консультацій, осіб

  Основнірезультатиконсультацій (опис)

  1

  Дата:

  07.03.2020

  Робочі наради та зустрічі ( опитування)

  4

  Обговорено питання стосовно відносин між суб’єктами господарювання у сфері благоустрою

  2

  Дата: з

  01.03.2020

  по

  29.03.2020

   

  Вид консультацій:

  Консультації у телефонному та усному режимі

  8

  Обговорено питання щодо укладення договорів на вивезення сміття та ТПВ, встановлення розмірів прибирання території, настання відповідальності за не виконання вимог Правил благоустрою

   

  2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

  Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 70 (одиниць),

  питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляєвплив 100(відсотків)

   

  3. Розрахуноквитратсуб’єктів малого підприємництва на виконаннявимогрегулювання

  Найменуванняоцінки

  У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

  Періодичні (за наступний рік)

  Витрати за

  п’ять років

  Оцінка “прямих” витратсуб’єктів малого підприємництва на виконаннярегулювання

  1

  Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

  0

  0

  0

  2

  Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

  0

  0

  0

  3

  Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

  0

  0

  0

  4

  Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

  0

  0

  0

  5

  Самостійне виконання заходів

  840,00 ( 70*12)

  840,00 ( 70*12)

  4200,00

  6

  Разом, гривень

  840,00

  840,00

  4200,00

  7

  Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  70

  Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  Розрахунок вартості 1 людино-години:

  Норма робочого часу на 2020 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993,0 годин.

  Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2020 році становить 4723 грн. та у погодинному розмірі 28,31 грн. (ст.8 Закону України«Про Державний бюджет України на 2020рік»)

  9

  Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання ( одноразово)

  1 год*28,31 грн= 28,31

  0

  0

  10

  Процедури організації виконання вимог регулювання:

  Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

   

  0

  0

  0

  11

  Процедури офіційного звітування

  0

  0

  0

  12

  Процедури щодо забезпечення процессу перевірок

  0

  0

  0

  13

  Інші процедури (уточнити)

  X

  X

  X

   

  непередбачено

  0

  X

  0

  14

  Разом, гривень

  28,31

  X

  0

  15

  Кількістьсуб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  70

  16

  Сумарно, гривень

  1981,7

  X

  0

   

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
  суб’єктів малого підприємництва

  Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

  Таврійська міська рада 
  (назва державного органу)

  Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

  Планові витрати часу на процедуру

  Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

  Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

  Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

  Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

  Оцінка вартості здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою

  Розрахунок вартості 1 людино-години:

  Норма робочого часу на 2020 рік становить при 40-годинному робочому тижні –1132,4грн.

  Для розрахунку використовується орієнтовна заробітна плата посадової особи (мінімальна заробітна плата 4723 грн.), на яку покладено обовязки щодо здійснення контролю. У 2020 році становить 4723 грн. та у погодинному розмірі 28,31 грн.

  1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

   

   

   

   

   

  2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

   

   

   

   

   

  камеральні

   

   

   

   

   

  виїзні

   

   

   

   

   

  3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

   

   

   

   

   

  4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

   

   

   

   

   

  5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

   

   

   

   

   

  6. Підготовка звітності за результатами регулювання

   

   

   

   

   

  7. Інші адміністративні процедури:

  Реагування на скарги щодо порушення правил благоустрою

  2 год/день або 498 год/рік

  28,31 грн/год

  х

  229

  14098,38

  Разом за рік

  Х

  Х

  Х

  Х

  14098,38

  Сумарно за п’ять років

  Х

  Х

  Х

  Х

  70491,9

  __________ 
     * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

   

   

  4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

  Показник

  Перший рік регулювання (стартовий), гривень

  За п’ятьроків, гривень

  1

  Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  25200,00

  126000,00

  2

  Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  0

  0

  3

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

  25200,00

  126000,00

  4

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

  14098,38

  70491,9

  5

  Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

  14098,38

  70491,9

   

   

   

  5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

  На основі аналізу статистичних даних, визначено, щозазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних ( пом’якшувальних) процедур не потрібно.

  Процедура, що потребує корегування

  Корегуючий механізм

  Х

  Х

   

  Показник

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ятьроків, гривень

  Заплановане регулювання

  25200,00

  126000,00

  За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

  0

  0

  Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

  25200,00

  126000,00

   

   

  Заступник міського голови Олександр ПАВЛЮК

   

  Правила

  благоустрою на території Таврійської міської ради

   

  І. Загальні положення

   

              1.Ці правила установлюють вимоги щодо благоустрою території Таврійської  міської ради.

  2.У цих правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

            прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

  інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів»«Про регулювання містобудівної діяльності»«Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».

  1. Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

  Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

  1. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих правил та правил благоустрою територій населених пунктів згідно з вимогами законодавства України.

   

  IІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

   

           1.Благоустрій території Таврійської міської ради здійснюється з урахуванням особливостей даної території відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

            Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

  1. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно достатті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року №154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

            Благоустрій та утримання парків (зелених зон, спортивних, дитячих, майданчиків) здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.

  1. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України«Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища»«Про оцінку впливу на довкілля», а також:

             Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за №880/12754;

             Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за №252/26697;

             Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року №145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за №457/19195;

             ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

             інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

  1. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.
  2. Не допускається засмічення, знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.
  3. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).
  4. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м-2площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м-3.
  5. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

               9.Основне прибирання парків здійснюється протягом дня. Необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

  1. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.
  2. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимогПравил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року №30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.
  3. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

  Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

  Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

  постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;

  постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;

  постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року №1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»;

  Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за №252/26697;

  ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

  ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;

  ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

  1. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

  Закону України «Про дорожній рух»;

  Закону України «Про автомобільні дороги»;

  Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

  Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року №54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

  Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

  ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

  ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

  ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

  1. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.
  2. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно доПравил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.
  3. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

  - забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

  - утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

  - у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

  - дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

  1. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

  - розміщувати споруди та об’єкти;

  - смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

  - спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

  - скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

  - встановлювати намети;

  - випасати худобу та свійську птицю;

  - скидати сніг.

  1. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.
  2. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.
  3. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року №1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

            Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

            Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

            Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

  1. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух»«Про автомобільні дороги».
  2.   Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

  Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

  1.   На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року №145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за №457/19195, вимог цих Типових правил, встановленого порядку паркування.

             Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року №115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року №1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за №252/26697;

  1. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

  - очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

  - систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

  - забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

  - утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

  - забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

  - забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

  - утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

  - забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

  - утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

  - утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

  - утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

  1. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

  Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

  1. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

  Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

  Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712;

  Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

  1. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.
  2. Забороняється вигул домашніх тварин у парках, зелених зонах, дитячих чі спортивних майданчиків.
  3. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначаєтьсяІнструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

   

  ІІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

  1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем/управителем.

  Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІ цих правил.

  Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

  В = Пз х Сбв,

  де

  Пз

  -

  загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

   

  Сбв

  -

  базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

   

  1. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

  - забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

  - забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

  - регулярне миття обєктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

  - регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

  - утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

  - очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

  - спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

  - регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

  - регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

  - здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

  - вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

  - проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

  - усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

  - усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах)
  наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в
  установленому порядку;

  - підтримання в належному стані зовнішнього вигляду об'єкта підприємницької діяльності  (фасад будівлі, прилегла територія), засобів зовнішнього оформлення (вивіски, трафарети та інше), ліквідовування написів «графіті» за власний рахунок;

  - встановлення урн для сміття;

  - не залишати без нагляду автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах, що заважають руху спеціалізованого автотранспорту (швидка медична допомога, пожежна, прибиральна техніка, тощо), а також не створювати незручності для мешканців, влаштовуючи  стоянки службового транспорту (паркування) на прибудинкових територіях;

  - не здійснювати миття транспорту на території міста (прибудинкових та закріплених територіях, водоймах,тощо), крім спеціально відведених місць (авто мийки*);

  - не допущення винесення автотранспортом ґрунту, бруду на шляхи, прибудинкові території;

  - забезпечення благоустрою земельних ділянок, наданих їм на правах власності, користування, оренди, тощо;

  - утримання в належному санітарно-технічному стані території навколо рекламних щитів шляхом прибирання від сміття (залишків паперу, тощо), що падають (злітають, відокремлюються) з таких об’єктів через спеціалізовані підприємства на умовах договору або власними силами;

  - не допущення самовільного встановлення засобів організації дорожнього руху об’єктів зовнішньої реклами, торговельних лотків, павільйонів, кіосків тощо, без відповідних погоджень;

  - не розміщувати в охоронній зоні комунікацій малі архітектурні форми, висаджувати дерева, кущі, складувати будівельні матеріали, тощо;

  - проведення відповідних ремонтних робіт або відшкодування збитків при спричиненні руйнування або знищення асфальтобетонного покриття дороги чи тротуару від проведення господарської діяльності прилеглої території до місця об’єкта господарювання;

  - забезпечення  власниками та балансоутримувачами/управителями будівель  (ОСББ, ЖБК, СК, ОСН-БК, тощо) своєчасного виконання робіт з очищення покрівель від снігу та бурульок, не допускаючи нагромадження снігу до товщини 30 см на дахах з зовнішнім водовідводом; запобігання травмування пішоходів шляхом встановлення снігозатримувачів чи інших технічних засобів на скатних покрівлях;

  - у випадку наявності нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому  будинку, власник приміщення або орендар зобов’язаний укласти договір з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (управління)  із управителем багатоквартирного будинку, суб’єктом підприємницької діяльності, який за договором із співвласниками, чи на інших передбачених законом підставах, забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, прибудинкової території, належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;

  - забороняється на прилеглих (закріплених) територій складати, спалювати сміття,   опале листя, гілки, відходи виробництва тощо.

  1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

  Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

  1. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

  Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

  Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

  На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

   

  1. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

   

  1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за №880/12754, та цими Типовими правилами.
  2. Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807-IV охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

            Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

            Документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, отримані відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", є підставою для видалення зелених насаджень після обстеження земельної ділянки та складання акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню. У цьому разі видалення зелених насаджень не потребує дозволу (ордера). Відновна вартість визначається на підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та сплачується до прийняття об’єкта в експлуатацію. Розмір відновної вартості видалених зелених насаджень зменшується на суму, передбачену проектною документацією на озеленення території.

  1. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.
  2. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.
  3. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.
  4. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

   

  1. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій
  2. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

  постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

  Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

  ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

   

  1. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

   

  VІ. Вимоги до санітарного очищення території

  1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1173.
  2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогамиДержавних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року №133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за №1157/19895.
  3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

  Закону України «Про відходи»;

  Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070;

  Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;

  Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за №505/30373.

  Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

  Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

  інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

  1. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

   

  1. Виробники відходів - підприємства, установи та організацій, незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці, громадяни та інші юридичні особи зобов’язані:

  - дотримуватись вимог чинного законодавства України в сфері поводження з відходами та цих Правил;

             - укладати зі спеціалізованими підприємствами (юридичними особами) договори на вивезення побутових відходів та своєчасно вносити у встановленому порядку плату за надання послуг;

  - укладати угоди на видалення відходів з сміттєвих урн зі спеціалізованим підприємством;

  - запобігати змішуванню ПВ з вуличним зметом та відходами зеленого господарства.

  - завантажувати в контейнерні ємкості побутові та ресурсні відходи відповідно до їх призначення;

  - запобігати знищенню контейнерів та їх місця розміщення.

  - запобігати завантаженню контейнерних ємкостей будівельними відходами, великогабаритними предметами, листям, снігом, льодом, а також відходами, що можуть псувати контейнер і спецавтотранспорт;

  - забороняється складати, палити   опале листя  поряд з контейнерними майданчиками;

  - підготувати великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження автотранспортного засобу до стану, можливого для вивезення;

  1. Суб’єкти господарювання у сфері поводження з побутовими відходами (перевізники ПВ) зобов’язані:

  - здійснювати перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, що унеможливлюють їх розвіювання,  розсипання, розливання та розпилення,а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження. Під час  перевезення небезпечних відходів у складі побутових необхідно забезпечити збереження їх цілісності та унеможливити їх руйнування та змішування між собою та з іншими видами відходів.

  - інформувати населення та балансоутримувача/управителя про графік перевезення побутових відходів.

  - визначати кількість контейнерів для зберігання побутових відходів за  чисельністю  населення,  що  ними  користується,  та нормами надання послуг з вивезення  побутових  відходів.  Сумарний об'єм   контейнерів  для  зберігання  побутових  відходів  повинен
  перевищувати фактичний об'єм їх утворення на 25 відсотків.

  - вивозити побутові відходи для  забезпечення  шумового  комфорту населення   не раніше ніж о 7 годині і не пізніше  ніж  о  23  годині,  при  цьому  рівні  шуму  не  повинні перевищувати гігієнічних нормативів для відповідного часу доби.

  - проводити перевезення великогабаритних  і  ремонтних відходів необхідно у міру  їх  утворення, але не рідше одного разу на тиждень.

  1. Вимоги до місць розташування контейнерів для побутових та ресурсних відходів:

  - місце розміщення контейнерів побутових відходів є невід’ємною частиною прибудинкової території будинку і балансоутримувач/управитель (ОСББ, СК, ЖБК, ОСН-БК, тощо) зобов’язаний здійснювати його належне санітарно-технічне утримання незалежно від розташування та забезпечити вільний проїзд спецавтотранспорту;

  - для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів мають бути обладнані спеціальні майданчики згідно із санітарними нормами. Розмір майданчиків повинен бути розрахований на встановлення необхідної кількості контейнерів у відповідності до  диференційованих норм накопичення побутових і ресурсних відходів.

  - забороняється розміщувати контейнера в межах червоних ліній вулиць та доріг;

  - у випадку порушення графіка видалення відходів, прибирання майданчика проводиться перевізником ПВ;

  1. Виконавцям послуг з управління, утримання, обслуговування багатоквартирних будинків, ОСББ, ОСН, СК:

  - переобладнати існуючі контейнерні майданчики для забезпечення роздільного сортування побутових відходів.

  1. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначенимиТехнічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.
  2. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

  - мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

  - прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

  - негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

  - повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

  - очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

  - очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

  - прибирати міську територю в осінньо-зимовий період (з15 жовтня до 15 квітня) необхідно 2 рази на добу: ранкове - до 8.00 год.; денне - з 14.00 год. По мірі потреби (снігопад, ожеледиця, святкові дні, тощо) відповідальне підприємство зобов’язане забезпечити додаткове прибирання.

  Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних переходах, на зупинках громадського транспорту, в місцях в’їзду в двори, на внутрішньоквартальній  території та на штучних спорудах.

  Роботи з прибирання снігу та льоду суб'єкти у сфері благоустрою зобов'язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають магістральні вулиці, тротуари, пішохідні переходи, підходи до під'їздів житлових будинків, територію зупинок громадського транспорту.

  Забороняється скидати сніг та сколений лід з тротуару на проїзну частину вулиці.

  Проводити вигортання необробленого технічною сумішшю снігу на придорожню зелену смугу, в разі її відсутності - створення валів на краю тротуару.

  Вивозити сніг необхідно на місця, визначені комісійно.

  Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами.

  Власники приватних будинковолодінь до моменту укладання угоди зі спеціалізованою організацією на санітарне утримання прилеглої території в межах свого будинковолодіння (тротуар, зелену зону) прибирають її самостійно.

  Літнє прибирання містить систематичне очищення покриттів вулично - дорожньої мережі та тротуарів від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів шляхом їх підмітання та миття, а також поливання їх водою в час спеки, регулярний покіс трави на газонах та санітарне їх утримання, знищення бур'янів та карантинних рослин, знищення омели та нарості на деревах, своєчасне видалення заростей борщівника Сосновського, прибирання газонів.

   

  VІІ. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

  1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у додатку 1 до цих правил.
  2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

   

  VІІІ. Порядок розміщення малих архітектурних форм

  1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманнямЄдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року №198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».
  2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

  Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

  1. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

  Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

  1. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.
  2. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно доПорядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.
  3. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.
  4. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.
  5. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.
  6. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

   

  ІХ. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів

  1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих правил.
  2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
  3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог цих Типових правил та правил благоустрою населеного пункту, затверджених органами місцевого самоврядування, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, сільські, селищні, міські ради відповідно достатті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.
  4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

   

  Х. Дотримання тиші

   

            1.Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані не допускати впродовж доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для наступних приміщень і територій міста (захищені об’єкти):

            житлових будинків і прибудинкових територій;

            лікувальних санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;

            готелів і гуртожитків;

            закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

            інших будівель і споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

       парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

  1. 2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.
  2. У час з 22 до 8 години на захищених об’єктах забороняється гучний спів і викрики, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

          Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21 до 8 години, а в святкові та неробочі дні - цілодобово.

  1. Власник або орендар приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.
  2. Передбачені підпунктами другим, третім, четвертим цього пункту вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

          - здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

          - здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

     - попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших

        надзвичайних ситуацій;

     - надання невідкладної допомоги, попередження або припинення

        правопорушень;

     - попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної

        оборони;

     - проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів,

       про які завчасно сповіщено органи місцевого самоврядування;

          - роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

    - відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста

       та інших свят відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради,    

       проведення спортивних змагань;

              - проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових   

       речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із      

       уповноваженим органом місцевого самоврядування.

  1. Юридичним і фізичним особам забороняється проведення на території міста салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у межах міста без погодження з уповноваженим органом місцевого самоврядування.
  2. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у час з 22-00 до 8-00 години, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.
  3.   Забороняється використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті або шумові ефекти, на відстані ближче 100 метрів від лікарень, культурних споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів, дітей, інших громадських споруд та житлових будинків.
  4.   При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.
  5.   Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.
  6. За порушення цих вимог передбачено відповідальність згідно зі ст.182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

   

  ХІ. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

  1. Порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою виконавчого комітету Таврійської міської ради (далі - дозвіл), крім випадків, встановлених абзацами другим - четвертим частини першої цієї статті.

         Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою не вимагається, якщо земляні та ремонтні роботи здійснюються:

  особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;

  у складі підготовчих або будівельних робіт, право на виконання яких оформлене у встановленому законодавством порядку.

         Роботи з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою розпочинаються негайно з обов'язковим подальшим оформленням дозволу в порядку, визначеному законодавством.

  1. Перелік земляних та ремонтних робіт, для виконання яких необхідно отримати дозвіл, встановлюється у Типовому порядку щодо видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів (далі - Типовий порядок), який затверджується Кабінетом Міністрів України.

   

  ХІІ. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

   

  1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимогПравил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року №76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».

  Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

  1. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного зі спеціалізованою організацією, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

              Забороняється проводити миття автотранспорту і складувати будівельні  та інші відходи на прилеглій території, чим спричиняти перешкоди для руху пішоходів.

              Власник або користувач зобов’язаний укласти угоду на видалення побутових відходів зі спеціалізованим підприємством (перевізником відходів).

              При запровадженні контейнерної системи вивезення відходів власник зобов’язаний придбати за власний кошт контейнер необхідної ємкості та утримувати його у належному санітарно-технічному стані. 

             Користуватись контейнерами, встановленими для мешканців багатоповерхової забудови та суб’єктів господарювання забороняється.

  1. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.
  2. Забороняється складати, палити  опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.
  3. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).
  4. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

   

                                                                                   Додаток № 1

   

  МЕЖІ
  утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

  № з/п

  Прилегла територія

  Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

  Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

  1

  2

  3

  4

  1

  Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

  Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

  20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

  2

  Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

  Власники або користувачі земельних ділянок

  20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

  3

  Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

  Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

  15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

  4

  Території, прилеглі до автозаправних станцій

  Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

  50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

  5

  Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

  Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

  20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

  6

  Території, прилеглі до колективних гаражів

  Гаражно-будівельні кооперативи

  20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

  7

  Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

  Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

  у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

  8

  Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

  Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

  у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

  9

  Майданчики для паркування

  Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

  20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

  10

  Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

  Балансоутримувачі штучних споруд

  10 м від периметру споруд

  11

  Контейнерні майданчики

  Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

  5 м від периметру споруди

  12

  Території, відведені під проектування та забудову

  Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

  20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

   

  Заступник міського голови                                                                           Олександр ПАВЛЮК

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua