КОНТРАКТ з керівником комунального закладу культури

  м.Таврійськ                                                                                                      01 серпня 2016 року

   

       Виконавчий комітет Таврійської міської ради (надалі – уповноважений орган Власника) в особі міського голови Різака Миколи Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», з однієї сторони, та громадянка Штефан Зоя Андріївна, іменована далі – Керівник, з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей контракт про те, що  Штефан Зоя Андріївна призначається на посаду директора комунального закладу «Таврійський міський Будинок культури» на термін з 01 серпня 2016 року по 31 липня 2021 року.

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію закладу культури здійснювати поточне управління (керівництво) закладом культури, забезпечувати його діяльність, а уповноважений орган Власника зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
  1. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником закладу культури та органом Власника.
  1. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником закладу культури під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків закладу культури, передбачених актами законодавства, Статутом закладу культури, іншими нормативними документами.
  1. Керівник діє на засадах єдиноначальності.
  1. Керівник є підзвітним органу Власника або уповноваженому ним органу у межах, встановлених законодавством, статутом закладу культури та цим контрактом.
  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Керівник здійснює керівництво закладом культури, організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань закладу культури, передбачених законодавством, статутом закладу культури та цим контрактом.
  1. Керівник зобов’язується:

  дотримуватись положень чинного законодавства України;

  дотримуватись виконання програм розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

  забезпечувати цільове та ефективне використання коштів державного або місцевого бюджету;

  забезпечувати складання в установленому порядку кошторису доходів і видатків/планів використання бюджетних коштів та подавати його на затвердження (погодження) органу Власника або уповноваженому ним органу;

  подавати в установленому порядку органу Власника або уповноваженому ним органу, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність закладу культури;

  вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу культури відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

  дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням  матеріальних цінностей;

  забезпечувати нормування праці в закладі культури відповідно до вимог чинного законодавства;

  спрямовувати діяльність працівників закладу культури на визнання його авторитету на державному та міжнародному рівні;

  дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової (виконавчої) дисципліни;

  виконувати вимоги, надані органом Власника або уповноваженим ним органом в межах своєї компетенції;

  у разі припинення трудових відносин з уповноваженим органом Власника передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі.

  вирішує інші питання діяльності Будинку культури в порядку, визначеному Статутом комунального закладу.

  1. Виконавчий комітет Таврійської міської ради, як уповноважений орган власника, в межах повноважень :

  інформує про галузеву науково-технічну політику, нормативно-правові акти з питань фінансово-економічної діяльності та реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;

  надає інформацію на запит Керівника;

  зобов’язаний дотримуватись умов даного контракту;

  звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою  Керівника, а також у випадках, передбачених законодавством, в тому числі порушень умов цього контракту;

  організовує та здійснює фінансовий контроль за діяльністю закладу культури;

  здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом культури майна;

  організовує та здійснює контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених діючим законодавством, Статутом закладу культури та цим контрактом.

  1. Керівник наділений повноваженнями і правами, які передбачені законодавчими та іншими нормативними актами, а також Статутом закладу культури та цим контрактом.
  1. Керівник має право:

  без доручення діяти від імені закладу культури, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

  відкривати рахунки в банках, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

  користуватися правом розпорядження коштів закладу культури;

  укладати договори та інші угоди;

  укладати трудові договори з працівниками закладу культури, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

  Під час укладання трудових договорів з працівниками закладу культури, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується Законами України, іншими нормативно – правовими актами, Статутом закладу культури, галузевою угодою, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей  закладу культури;

  накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

  видавати усні та письмові доручення;

  в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками закладу культури;

  вирішувати інші питання, віднесені законодавством, органом управління закладу культури або уповноваженим ним органом, статутом закладу культури і цим контрактом до компетенції Керівника.

  1. Уповноважений орган Власника має право:
   делегувати Керівникові окремі свої повноваження з питань, пов’язаних з діяльністю закладу культури в межах, визначених законодавством;

  здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням Керівником умов цього контракту;

  вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків щодо управління закладом культури та розпорядження його  майном;

  проводити перевірки діяльності закладу культури з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Керівника щодо окремих напрямів діяльності закладу культури;

  тимчасово відсторонити Керівника від виконання, покладених на нього обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків;

  звільнити Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та цим  контрактом;  приймати рішення з питань ліквідації та реорганізації  закладу культури.

  1. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

   За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі 3 057 грн., передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці.

  1. Керівникові додатково встановлюється у межах наявних коштів на оплату праці:

  матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, за рішенням уповноваженого органу Власника у межах наявних коштів на оплату праці у розмірі посадового окладу ;

  премія за належне виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, за підсумками роботи за квартал – у розмірі місячного посадового окладу Керівника ;

  При цьому: у разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку із смертельним наслідком з вини закладу культури, премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням уповноваженого органу Власника);

  1. Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних днів та додаткова відпустка тривалістю 4 календарних дня за особливий характер праці (ненормований робочий день). Керівник визначає час і порядок використання своєї  відпустки за погодженням із уповноваженим органом Власника.
  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.
  1. Керівник несе матеріальну відповідальність, у тому числі повну, та зобов’язаний відшкодувати заподіяну своїми діями (бездіяльністю) шкоду закладу культури та (або) Таврійській міській раді, державі у порядку і розмірах, визначених Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
  1. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.
  1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
  1. Внесення змін і доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.
  1. Цей контракт припиняється:

  після закінчення терміну дії контракту;

  за згодою сторін;

  з ініціативи органу управління закладу культури або уповноваженого ним органу до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

  1. Контракт може бути розірваний з ініціативи органу управління закладу культури або уповноваженого ним органу:

  у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

  у разі невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

  у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

  у разі невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для закладу культури настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

  у разі недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

  у разі неподання у встановлений термін на затвердження (погодження) органу управління закладу культури або уповноваженому ним органу кошторису доходів і видатків;

  у разі неподання квартальної та річної фінансової звітності закладу культури;

  у разі незабезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів;

  1. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

  у разі систематичного невиконання органом управління закладу культури або уповноваженим ним органом своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності  закладу культури;

  у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

  1. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
  1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
  1. Цей  контракт діє   з    “01” серпня  2016 р.  по   “31” липня  2021 р.
  1. Особливі умови (в тому числі конфіденційності): Сторони вживають заходів для дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків.

  Умови контракту можуть бути змінені виключно за угодою сторін та викладені у письмовій формі.

  1. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

   Відомості про заклад культури:

  Повна назва : Комунальний заклад «Таврійський міський Будинок культури»

  Адреса: 74988, Херсонська область, м. Таврійськ, вул.Каховська, 48

  Ідентифікаційний код __________________________________________________

  1. Відомості про уповноважений орган Власника:

  Повна назва : Виконавчий комітет Таврійської міської ради

  Адреса: 74988, Херсонська область, м.Таврійськ, вул. І.Франка 29

  Посада, прізвище,  ім’я,  по батькові  керівника: міський голова Різак Микола Іванович

  Номер службового телефону керівника: (05549) 73381

  1. Відомості про Керівника:

  Місце реєстрації:

  Номер домашнього телефону :

  Номер службового телефону : (05549) 7 32 67

  Паспорт:

  1. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
  Виконавчий комітет Таврійської міської ради Директор комунального закладу
  «Таврійський міський Будинок культури»
   

   

   

   

   
  Міський голова __________________М.І.Різак _______________________ З.А.Штефан

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua