Про опіку та піклування над повнолітніми особами

  УКРАЇНА

  ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

  міста Нова Каховка Херсонської області

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

  від ____2020р. №

  м. Таврійськ

   

  Про опіку та піклування

  над  повнолітніми особами

   

   

  З метою забезпечення якісного виконання повноважень щодо соціального захисту недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, а також дієздатних фізичних осіб, які потребують надання допомоги у здійсненні їх прав та виконанні обов’язків, керуючись статтями 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

   

  ВИРІШИВ:

   

  1. Затвердити Положення про опіку та піклування над повнолітніми особами Таврійської міської ради (додається).
  2. Затвердити Положення про опікунську раду над повнолітніми особами при органі опіки та піклування (додається).
  3. Затвердити персональний склад опікунської ради над повнолітніми особами при органі опіки та піклування у складі згідно з додатком.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Н. Левченко

   

   

  Міський голова                                                                    Микола РІЗАК

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рішення виконавчого комітету

  ______№ ______

   

  Положення

  про опіку та піклування над повнолітніми особами в

  місті Нова Каховка

   

  1. Загальні положення

   

  1.1. Це Положення про опіку та піклування над повнолітніми особами на території Таврійської міської ради (далі за текстом – Положення) розроблене на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільного та Сімейного кодексів України, Законів України «Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні», «Про психіатричну допомогу», Правил опіки  та піклування, затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року№  34/166/131/88.

  1.2. Завданням цього Положення є врегулювання деяких питань опіки та  піклування над повнолітніми особами на території Таврійської міської ради.

  1.3. Опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

  1.4. Розмежування повноважень у прийнятті рішень, безпосередньому веденні справ та координації діяльності щодо опіки та піклування, захисту прав повнолітніх фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, між виконавчими органами ради визначається цим Положенням. 

  1. Виявлення повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)

  2.1.  Установи та особи, яким стане відомо про повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) повинні негайно повідомити про це управління праці та соціального захисту населення.

  Такими особами та установами є:

  - близькі родичі та інші особи;

  -житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних   будинків;

  - співробітники підприємств, що надають комунальні послуги населенню;

  - амбулаторія №3 загальної практики сімейної медицини комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

  - Новокаховський відділ поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області;

  - органи, установи та заклади соціального захисту населення;

  - відділ реєстрації Таврійської міської ради;

  - нотаріальні контори;

  - Новокаховський міський суд;

  - органи самоорганізації населення;

  - інші організації й установи.

  1. Органи опіки та піклування

  3.1.  Органом опіки та піклування Таврійської міської ради  з питань діяльності щодо захисту особистих немайнових і майнових прав та інтересів недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та  виконувати свої обов'язки, є виконавчий комітет.

  Безпосереднє ведення справ з питань діяльності щодо захисту особистих немайнових і майнових прав та інтересів недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки, покладається на Центр соціального захисту населення Таврійської міської ради в межах повноважень визначених цим Положенням.

  3.2.  Орган опіки та піклування здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства. 

  1. Повноваження виконавчого комітету

        4.1. Виконавчий комітет Таврійської міської ради вирішує питання щодо:

  - звернення до суду у встановленому законодавством порядку з заявою про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною;

  - направлення до суду подання для призначення опікуна чи піклувальника над недієздатною або обмежено дієздатною фізичною особою;

  - звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним, якщо захисту потребують права та інтереси особи, яка визнана недієздатною, або особи, дієздатність якої обмежена;

  - реєстрації імені помічника за заявою дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

  - погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;

  - надання дозволу опікуну або піклувальнику на укладання договорів від імені підопічного, які підлягають нотаріальному посвідченню. 

  4.2. Виконавчий комітет Таврійської міської ради вирішує й інші питання  щодо соціального захисту і захисту особистих немайнових, майнових, житлових прав та інтересів недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

  4.3. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету з питань, вказаних  у пункті 4.1 цього Положення покладається на юридичний відділ виконавчого комітету Таврійської міської ради. Контроль за виконанням прийнятих рішень покладається на  керуючу справами виконавчого комітету відповідно до закріплених функціональних обов’язків та повноважень.

   

  1. Повноваження комунальної установи «Центр з надання соціальних послуг» Таврійської міської ради

  5.1.  До повноважень комунальної установи «Центр з надання соціальних послуг» Таврійської міської ради відноситься організація діяльності з питань виявлення повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) та вжиття заходів щодо вирішення питань щодо осіб, про яких отримані повідомлення.

  5.2. «Центр з надання соціальних послуг» вирішує питання  щодо:

  -  підготовки для подання органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про осіб, які визнані судом недієздатними та осіб щодо яких судом було скасовано рішення про визнання їх недієздатними; 

  - провадження іншої діяльності щодо забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують опіки і піклування.

  5.3.  Працівники «Центр з надання соціальних послуг» за відповідною довіреністю представляють інтереси органу опіки та піклування в  судах та інших органах при розгляді питань, визначених цим Положенням.

  1. Опікунська рада

  6.1. Для допомоги в роботі з питань опіки та піклування при виконавчому комітеті створюється опікунська рада, що має дорадчі функції.

  6.2. Діяльність опікунської ради, порядок формування її складу визначається Положенням, яке затверджується рішенням виконавчого комітету.

  6.3.  Головним завданням опікунської ради є попередній та всебічний розгляд найважливіших питань, які вносяться для прийняття рішення виконавчим комітетом.

  6.4.  За результатами розгляду по кожному питанню опікунська  рада приймає рекомендації або висновки, які разом з витягом із протоколу засідання  додаються до матеріалів,  на підставі яких орган опіки та піклування приймає рішення. Рішення органу опіки та піклування може не співпадати з  рекомендаціями або висновками наданими опікунською радою.

  6.5.  Положенням  про  опікунську  раду  визначається  перелік  питань,  які  обов’язково вносяться на попередній розгляд опікунської ради. 

  1. Прикінцеві положення

  7.1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виконання повноважень опіки та піклування вирішується у встановленому законодавством  порядку.

  7.2. Зміни до цього Положення приймаються відповідним рішенням виконавчого комітету. 

  7.3. Питання здійснення опіки  та піклування, які не визначені цим Положенням вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

   

   

  Керуюча справами

  виконавчого комітету                                                           Н. ЛЕВЧЕНКО    

   

  Додаток

  до рішення виконавчого комітету

  ___________№  ___

   

   

  Положення

  про опікунську раду над повнолітніми особами при органі опіки та піклування

   

  1. Загальні положення

   

  • Для вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки та піклування над повнолітніми особами цивільна дієздатність яких обмежена, недієздатних осіб та дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Таврійської міської ради, створюється опікунська рада, надалі – Рада.

  Рада є дорадчим органом, завданням якого є попередній розгляд питань опіки та піклування над повнолітніми особами.

  • Рада у своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Сімейним кодексом України, Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, постановами Кабінету Міністрів України, указами та розпорядженнями Президента України, рішеннями Таврійської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно - правовими актами, що регулюють діяльність органу опіки та піклування, а також цим Положенням.
  • Діяльність Ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав, інтересів.
  1. Формування та склад Ради
   • Рада утворюється виконавчим комітетом Таврійської міської ради. До складу Ради, яка формується у порядку визначеному цим Положенням, входять представники органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, громадськості, інших установ та організацій, депутати Таврійської міської ради, у загальній кількості не менше 8 осіб.
   • Рада складається з голови Ради, заступника голови, секретаря та членів Ради.

  Головою Ради є заступник міського голови на якого, відповідно до розподілу обов’язків, покладається відповідальність за координацію діяльності у соціальній та гуманітарній сфері.

   

  1. Основні напрямки роботи та функції Ради

   

  • Радою попередньо розглядаються питання, що входять до повноважень органу опіки та піклування в частині соціального захисту осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, недієздатних осіб та дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.
  • Рада відповідно до покладених на неї завдань розглядає матеріали та готує пропозиції органу опіки та піклування стосовно:
  • встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках;
  • здійснення нагляду за діяльністю опікунів та піклувальників;
  • розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників);
  • захисту та збереження особистих, житлових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);
  • звернення до суду з заявою про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною;
  • реєстрації імені помічника за заявою дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;
  • направлення до суду подання для призначення піклувальника чи опікуна у разі ухвалення судом рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання її недієздатною;
  • порушення у судовому порядку питання про звільнення опікуна чи піклувальника від виконання покладених на нього обов’язків за своєю ініціативою, за клопотанням підопічних, державних або громадських організацій, а також згідно з обґрунтованими заявами будь-яких осіб, якщо буде встановлено, що опікун чи піклувальник не відповідає своєму призначенню або належним чином не виконує своїх обов’язків;
  • звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним, якщо захисту потребують права та інтереси особи, яка визнана недієздатною, або особи, дієздатність якої обмежена;
  • звернення до нотаріусу з питання встановлення опіки над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме;
  • погодження зняття з реєстрації місця проживання осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;
  • інших питань, які відповідно до чинного законодавства розглядаються органом опіки та піклування;

  13) надання дозволу опікуну або піклувальнику на укладання договорів від імені підопічного, які підлягають нотаріальному посвідченню. 

  • За результатами розгляду по кожному питанню Рада готує пропозиції, які разом з витягом із протоколу засідання додаються до матеріалів, на підставі яких орган опіки та піклування приймає рішення.

   

  1. Права Ради
  • Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для діяльності Ради інформацію від громадян, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, правоохоронних та судових органів.
  • Розглядати та заслуховувати на засіданнях Ради інформацію, звіти опікунів (піклувальників) з питань забезпечення прав, свобод та інтересів фізичних осіб, які в установленому порядку визнані недієздатними або обмежено дієздатними особами.

   

  1. Організація роботи Ради

   

  • Рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання Ради є повноважним за присутності на ньому простої більшості членів від її загального складу.
  • Засідання Ради веде її голова або за його відсутності – заступник голови.
  • Засідання Ради проводяться не рідше, ніж один раз на місяць. Графік проведення засідань погоджується з головою Ради.

  У разі необхідності, за рішенням голови Ради засідання можуть проводитися поза графіком.

  • Організація скликання засідання Ради покладається на її секретаря.
  • На кожному засіданні Ради ведеться протокол, який складається секретарем Ради. Протокол засідання Ради та витяги з нього підписують голова Ради та секретар.
  • Матеріали, що подаються до Ради, реєструються у книзі обліку та розглядаються у визначені законодавством терміни.

  Кожне питання розглядається в присутності заявника (заявників).

  Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише за наявності їх письмової згоди (прохання), або за рішенням Ради, що обов’язково фіксується в протоколі.

  • Розгляд спорів, що виникають між особами, проводиться за участю заявника (заявників) та всіх інших учасників спору. Про час та місце розгляду питання вказані особи повідомляються завчасно. Без присутності заявника спори не розглядаються.

  За умови неявки (не менше двох разів) інших учасників спору або неможливості їх присутності за інших умов, що мають істотне значення, питання розглядається без їх присутності. Рішення    про   розгляд питання   без присутності інших учасників спору приймається членами Ради у порядку, встановленому для прийняття пропозицій.

  • За результатами обговорення члени Ради більшістю голосів від присутніх на засіданні надають пропозиції, які заносяться до протоколу засідань Ради.

  У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Ради.

   

  1. Повноваження окремих членів Ради

   

  6.1. Голова Ради:

  1) скликає та координує роботу Ради;

  2) проводить засідання, підписує протоколи засідань Ради;

  3) після прийняття рішення органом опіки та піклування підписує документи, які подаються до суду.

  • У разі відсутності голови Ради (відпустка хвороба, відрядження) його обов’язки виконує заступник голови Ради

  6.3. Секретар Ради:

  • організовує скликання засідання Ради;
  • веде протокол засідання Ради;
  • реєструє всі матеріали, які надходять до Ради;
  • відповідає за ведення діловодства, належне оформлення матеріалів, необхідних для проведення засідань Ради.
  • за дорученням представляє орган опіки та піклування в суді та готує пов’язані з цим документи;
  • готує проекти відповідей на звернення з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування.

   

  1. Прикінцеві положення

   

  • Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
  • Члени Ради не повинні розголошувати інформацію про осіб, яку вони отримали в результаті роботи опікунської ради.
  • Зміни до цього Положення вносяться рішення виконавчого комітету Таврійської міської ради.
  • Матеріально – технічне забезпечення діяльності ради здійснюється виконавчим комітетом Таврійської міської ради.
  • Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється управлінням соціального захисту населення Таврійської міської ради.
  • Всі питання, що не врегульовані даним Положенням вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

   

   

  Керуюча справами

  виконавчого комітету                                                           Н. ЛЕВЧЕНКО

   

  Додаток

  до рішення виконавчого комітету

  ___________№  ___

   

   

  Склад

  опікунської ради над повнолітніми особами

   при органі опіки та піклування

   

  Левченко

  Наталя Володимирівна

  -       керуюча справами виконкому, голова опікунської ради,

  Мальцева Тетяна

  Олексіївна

  -       директор комунальної установу «Центр з надання соціальних послуг» Таврійської міської ради, заступник голови опікунської ради;

  Павличенко

  Марина Володимирівна

  -       юрисконсульт виконавчого комітету Таврійської міської ради, секретар опікунської ради.

  Члени опікунської ради:

  Тарабака

  Наталія Анатоліївна

  - начальник відділу праці та соціального захисту Таврійської міської ради;

  Гуменюк Микола Олександрович

  -зав. амбулаторії №3 загальної практики сімейної медицини комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

  Буряк Олександр

  Вікторович

  - депутат Таврійської міської ради
  (за згодою);

  Чабан Надія Максимівна

  - голова громадської «Організації ветеранів міста Таврійськ» (за згодою);

  Юшицина

  Світлана Степанівна

  - завідувач психоневрологічного відділення
  КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради.

   

   

  Керуюча справами

  виконавчого комітету                                                           Н. ЛЕВЧЕНКО    

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua