Про встановлення Правил благоустрою на території Таврійської міської ради

           РІШЕННЯ
  ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

  (Прийнято на   20  сесії  7   скликання)

  №   241                                                                                                                              12 травня    2017року

  Про встановлення Правил благоустрою
  на території Таврійської міської ради

    Відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунк­тів”, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Державних санітарних норм та правил утримання населених місць, затверджених нака­зом Міністерства охорони здоров’я від 17.03.2011 року №145, керуючись пунктом 44 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядуван­ня в Україні”, міська рада

  ВИРІШИЛА:

  1. Встановити Правила благоустрою на території Таврійської міської ради  (додаються).
  2. Рішення міської ради від 11.04.2013 року № 328 “Про встановлен­ня Правил благоустрою території міста Таврійськ» визнати таким, що втратило чинність.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступни­ка міського голови Марчука Л. В. та спеціаліста з питань комунального господарства Худченко В.В.

   

  Міський голова                                                                                        М. І. Різак

  Додаток
  до рішення   20  сесії
  міської ради  7  скликання
  від «12» травня  2017 року № 241

  Правила благоустрою на території Таврійської міської ради

   1.Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин.

  1.1. Правила благоустрою на території Таврійської міської ради  (далі Прави­ла) встановлюють порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у населених пунктах, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

  1.2. Правила містять загальнообов’язкові на території міської ради норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення.

  1.3. Учасниками правовідносин з питань благоустрою згідно з цими Правилами є суб’єкти господарювання всіх форм власності, фізичні особи – підприємці та громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснюва­ти контроль за станом благоустрою.

  1.4. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи – підприємці та громадяни несуть відповідальність за невико­нання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних територіях та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях від­повідно до чинного законодавства.

  1.5. Забезпечують належний стан вказаних територій незалежно від того, працю­ють чи не працюють підприємства, установи та комерційні об’єкти, а грома­дяни – власники будинків, незалежно від проживання.

  1. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів,
   відкритості та доступності Правил.

  2.1. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою відповідно до законодавства здійснюється за рахунок їх врахування під час розроблення та реалізації Правил.

  2.2 Перегляд Правил здійснюється міською радою у встановленому законодавством порядку один раз на 3 роки, або за необхідності раніше. Під час внесення змін до Правил зберігаються умови розгляду пропозицій та зауважень до них.

  1. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил.

  Громадяни і громадські організації мають право:

  – здійснювати громадський контроль за дотриманням вимог цих Правил;

  сприяти державним органам, органам місцевого самоврядування, що здійснюють контроль в сфері благоустрою у виявленні правопорушень;

  – вносити пропозиції у державні органи, органи місцевого самовряду­вання з питань благоустрою і брати участь у їхньому розгляді;

  запитувати й одержувати від юридичних осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування інформацію з питань благоустрою;

  – здійснювати навчання і виховання громадян у даній сфері;

  пропагувати бережливе ставлення громадян до зелених насаджень, об’єктів міського благоустрою;

  – звертатися в суд з позовами у випадку порушення прав і законних інтересів громадян;

  – приймати участь в благоустрої міських територій.

  1. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єк­тів благоустрою.

  4.1. Управління у сфері благоустрою населених пунктів забезпечують Таврійська міська рада та виконавчий комітет (далі органи місцевого самоврядування).

  4.2. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів бла­гоустрою органи місцевого самоврядування залучають підприємства, уста­нови, організації усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, громадські організації та мешканців.

  4.3. Для організації благоустрою та утримання територій загального користування органи місцевого самоврядування створюють комунальні під­приємства, які визначаються балансоутримувачами об’єктів благоустрою комунальної власності, або на конкурсних засадах визначають балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

  4.4. Балансоутримувача об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

  4.5. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може залучати для цього інші підприємства, установи, організації відповідно до законодавства. .

  4.6. Проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населе­них пунктів здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого централь­ним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарст­ва.

  4.7. Прибирання та благоустрій здійснюють:

  – житлові організації, об’єднання співвласників багатоквартирних бу­динків, житлово-будівельні кооперативи, власники багатоквартирних буди­нків – територій домоволодінь, внутрішньо квартальних та дворових терито­рій, тротуарів, розташованих вздовж житлових будинків;

  – комунальні підприємства – проїжджих частин вулиць, газонів вздовж зага­льноміських вулиць, автобусних зупинок, площ, тротуарів вздовж парків та скверів,  парків, скверів, кладовищ, незабудованих територій, малих архітектурних форм, фонтану і зовнішнього освітлення;

  – підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, в тому числі орендарі приміщень – територій земельних ділянок, які знахо­дяться у власності чи користуванні, під’їзних шляхів та прилеглих терито­рій;

  – власники приватних домоволодінь – території присадибних ділянок, газонів, тротуарів; проїжджу частину вулиць до осьової лінії;

  – фізичні особи-підприємці – місць розміщення тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності в радіусі 15 м від їх стіни, ого­рожі.

  Крім вищевказаних територій окремі підприємства та організації, гро­мадяни повинні проводити прибирання та благоустрій територій:

  будівельні організації (від дня передачі під будівництво), забудовни­ки – земельних ділянок, виділених під будівництво з прилеглими до них тротуарами та зеленити насадженнями (від дня передачі під будівництво); місць прокладання підземних комунікацій;

  – залізничні організації – залізничних колій, що проходять через міс­то, в межах зон відчуження (по 4 м від крайніх колій в обидва боки), наси­пів, виїмок (до верхніх кромок в обидва боки), переїздів, переходів через колії;

  – власники індивідуальних гаражів, розміщених в житловій забудові – тери­торій прилеглих до гаражів в радіусі 4 м від стіни;

  – підприємства, установи, організації – прилеглі території до центра­льно-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій, які знаходяться на їх балансі, в радіусі 15 м від їх стіни, огорожі.

  4.8. Рішенням виконавчого комітету міської ради за установами, орга­нізаціями можуть-бути закріплені для прибирання інші території в межах міста (парки, сквери).

  Прилеглою територією до підприємств, організацій та домоволодінь усіх форм власності вважати тротуари, газони, проїжджу частину вулиць до осьової лінії.

  На загальноміських вулицях прилеглою вважати територію до бордю­ру тротуару (включаючи тротуар).

  При відсутності вулиць прилеглою вважати територію на відстані 50 метрів від межі території, якою користуються чи яка належить підприєм­ству, організації, домовласнику.

  У разі виявлення порушення на межі двох, або більше прилеглих те­риторій відповідальність несуть у рівній частині всі фізичні та юридичні особи, що знаходяться біля цієї межі.

  Прилеглою територією до кіосків, павільйонів, тимчасових пересувних торгівельних об’єктів та пунктів масових ігор вважати територію у радіусі 15 метрів від їх стіни, огорожі.

  1. Вимоги до впорядкування територій об’єктів благоустрою, під­приємств, установ, організацій.

  5.1.     На територіях проводити весь комплекс робіт, спрямований на
  наведення чистоти і порядку:.

  – щоденне прибирання;

  – поливання газонів, квітників, зелених насаджень;

  – відновлення зелених насаджень, а також видалення дерев, які вирос­ли самосівом;

  – очищення опор ліній електропередач, парканів, дерев, будівель і та­ке інше від оголошень, реклами, вивішених у недозволених місцях (за раху­нок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які допустили це по­рушення);

  – очищення неканалізованих колодязів.

  – своєчасне прибирання листя в період його опадання і складування на відведені для цього ділянки або міське сміттезвалище;

  – регулярне знищення бур’янів та карантинних рослин (амброзія по­линолиста, ценхрус якірцевий, повитиці), скошування трави висотою більше 10 см;

  – проведення снігоочистки, сколювання льоду, посилка піском;

  – освітлення територій в нічний час.

  5.2.    Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій,
  незалежно від форм власності, фізичні особи – підприємці, а також громадя-
  ни зобов’язані:

  – здійснювати благоустрій відповідних територій за затвердженими у встановленому порядку проектами та технологіями, які передбачають забез­печення естетики і дизайну міського середовища, сучасних вимог щодо при­бирання і утримання дорожніх покриттів, площ, проспектів, прибудинкових територій, газонів, зелених насаджень тощо;

  – утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі, спору­ди, свої та прилеглі території. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утри­манні території, будівель, споруд, обладнання, малих архітектурних форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою;

  – забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому поряд­ку земельної ділянки, розташованої на території об’єкта благоустрою, а та­кож можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забез­печувати належне утримання іншої закріпленої за ними території та/або бра­ти пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.                     Межі та режим використання закріпленої території (прилеглої території) та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою;

  – забезпечувати щорічне, і після стихійного лиха, обстеження відпові­дних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження ак­тами;

  постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд;

  – не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з обласною інспекцією по охороні пам’яток істо­рії та культури;

  – змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одер­жання дозволу на виконання цих робіт;

  – розмішувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архі­тектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі проектно-дозвільної документації, затвердженої у встановленому порядку;

  – при організації вуличної торгівлі, у тому числі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення. На час органі­зації вуличної торгівлі, з метою забезпечення чистоти, необхідно укладати договір з комунальним підприємством по санітарній очистці про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території;

  – забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних відходів, а також харчових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм та до­говору на ці послуги;

  забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та тве­рдих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами і пра­вилами;

  – не допускати прокладання теплопроводів, водопроводу та інших інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передба­чені технологією відводу стічних вод;

  забезпечувати утримання зелених насаджень (посадка, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур’янами та карантинними рослинами, поливання зеленої зони і газонів) та прибирання снігу;

  – забезпечувати проведення компенсаційної висадки дерев замість знесених та організовувати догляд за ними;

  – проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності та малих архітектурних форм згідно з паспортом;

  – утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земель­ні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво;

  – вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранс­портними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а та­кож засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошко­дження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим ванта­жем, забруднення або запилення повітря;

  – організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспорт­них засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїжджу частину вулиць;

  не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних май­данчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів по запобіганню пилоутворення на територіях об’єктів, не допускати відкачу­вання та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми;

  – при проведенні ремонтних робіт на фасадах будинків і споруд для забезпечення техніки безпеки використовувати захисну сітку чи плівку від­повідно до проекту виконання робіт;

                – укласти договір про надання послуг із вивезення відходів, своєчасно здійснювати оплату таких послуг.

  1. Вимоги до утримання зелених насаджень.

  6.1. Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до Пра­вил, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань житло­во-комунального господарства.:

  6.2. Охороні та відновленню піддягають усі зелені насадження в ме­жах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які виросли самосівом або висаджені в охоронних зонах повітряних і кабе­льних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристро­їв.

  6.3.Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів міського бюджету, а на зелених ділянках переданих у власність або постійне користування-за рахунок коштів їх власників
  або користувачів, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому
  порядку.

  6.4.    Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

  6.5. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) мо­же здійснюватись підприємствами, установами, організаціями або громадя­нами в разі, якщо стан таких пошкоджень зелених насаджень загрожує жит­тю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб.

  1. Вимоги до санітарного очищення територій.

  7.1. Для збирання побутових відходів застосовується планово-подвірна система (система, за якою зібрані в контейнери побутові відходи перевозять на об’єкти поводження з відходами для їх подальшого оброблен­ня, утилізації та захоронения) та планово-регулярна в приватному секторі.

  7.2. Організація збирання побутових відходів проводиться:

  – твердих побутових – власниками, наймачами, орендарями житлових та нежитлових приміщень в контейнери, що встановлюються на спеціально обладнаних майданчиках та безпосередньо в кузов транспорту санітарного очищення (в приватному секторі), який прибуває у визначений графіком час;

  – від ремонту та реконструкції приміщень – власниками приміщень, що ремонтуються, в спеціальні контейнери, які на час проведення робіт за­мовляються в комунальному підприємстві по санітарній очистці або мішки;

  – великогабаритного сміття (старі меблі, сантехнічні прилади, холоди­льники, телевізори, ялинки, ящики тощо) – мешканцями на спеціально від­ведені для цього майданчики;

  дворового змету – двірниками на спеціально відведені для цього майданчики;

  – вуличного змету – підприємством, яке здійснює прибирання вулиць, безпосередньо в кузов транспорту.

  Термін тимчасового зберігання твердих побутових відходів в контейнерах та збірниках в холодну пору року (при температурі -5o С і нижче) становить не більше трьох діб, при температурі від -5о С до +5о С не більше двох діб, при температурі вище +5о С не більше однієї доби (щоденне вивезення).

  7.3. Вивезення побутових відходів.

  Вивезення побутових відходів, дворового змету, великогабаритного сміття, рідких нечистот, відходів від ремонту та реконструкції приміщень здійсню­ється по єдиній централізованій системі спеціалізованим транспортом:

  – від житлового фонду, – виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, визначеним в установленому законодавством порядку, від бюджетних організацій, підприємств, ринків, гаражних коопера­тивів, садово-городніх товариств тощо – комунальним підприємством по санітарній очистці, згідно з договірними умовами. Вивезення сміття влас­ним транспортом забороняється.;

  – зі звалищ, що виникли стихійно: з прилеглих територій – підприємством по санітарній очистці.

  Вивезення великогабаритного сміття та дворового змету від домово­лодінь проводиться по мірі їх накопичення, але не рідше одного разу на ти­ждень.

  Вивезення побутових відходів здійснюється виключно на міське сміт­тєзвалище де виконується їх знешкодження та захоронення. Забороняється вивезення відходів та їх закопування на інші, не передбачені для цього місця.

  8. Вимоги до проведення земляних робіт.

  8.1. Місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики пови­нні бути огороджені і оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будівельних майданчиків влаштовані під’їзні дороги з твердим покрит­тям, встановлений щит, де вказано організацію, яка веде роботи, номери телефонів, прізвище відповідальної особи, строки початку і закінчення ро­біт.    ‘

  8.2. В місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шири­ною не менше 0,75 м, з перилами, висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка.

  8.3. На магістралях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів робо­ти по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально корот­кий строк в три зміни і, як правило, в нічний час.

  8.4. Для найменшого загромадження вулиць, вийнятий з траншеї  ґрунт повинен прибиратись з проїжджої частини негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, кришки водо-, тепло-, каналізаційних, телефонних та інших колодязів.

  8.5. Після проведення земляних робіт повинно бути виконано віднов­лення асфальтобетонного покриття та зеленої зони з подальшим посівом трави. У разі виконання робіт на тротуарах та проїжджих частинах вулиць відновлення асфальтобетонного покриття проводиться на підставі договору укладеного з балансоутримувачем об’єкту благоустрою (шляхово-експлуатаційним підприємством).

  8.6.     При виконанні робіт на удосконаленому покритті (асфальтованому, монолітному) зворотна засипка проводиться тільки піском з шаровим утрамбуванням на всю глибину з виконанням технічних вказівок
  проектних організацій.

  8.7. Контроль за якістю засипки траншеї, трамбування ґрунту здійс­нює дорожньо-експлуатаційна організація. Відбудовчі роботи на магі­стралях у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починаються негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб.

  8.8. При аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких є негай­ною, підприємство (організація), яке (яка) веде роботи може розпочати їх після повідомлення про початок робіт: виконавчий комітет, управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, балансоутримувачів підземних комунікацій на ділянці ведення земляних робіт. Балансоутримувачі підземних комунікацій повинні направити спеціалістів негайно на місце аварії.

  8.9.    Відповідальна за ведення земляних робіт особа забезпечує дотримання правил техніки безпеки і всіх інших вимог, передбачених діючими
  правилами.

  8.10.  У випадку, коли роботи по ліквідації аварії вимагають закриття проїзду, державна автомобільна інспекція зобов’язана негайно направити відповідальну особу на місце аварії для вирішення питання закриття проїзду та організації об’їзду.

  1. Перелік установлених Правилами обмежень на використання об’єктів благоустрою.

  Відповідальним посадовим особам підприємств, установ, організацій, фізич­ним особам-підприємцям, а також громадянам забороняється:

  – проводити будь-які земляні роботи без дозвільних документів та повідомлення органів місцевого самоврядування про початок робіт;

  – захаращувати території матеріалами, конструкціями, сміттям, побу­товими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо;          –

  – самовільно, без дозволу власника (землекористувача), висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечать будівельним нормам і правилам;

  – зносити, пересаджувати та обрізати дерева, кущі без дозволу вико­навчого комітету;

  – вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища;

  – складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

  – розміщувати, ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених (заборонених) для цього місцях;

  – очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових ого­рож на прилеглих до будівель і споруд територіях;’

  – використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів;

  – наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекла­му, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

  – робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тро­туарах, шляхах, набережних тощо;

  – самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торгівельні лотки, кіоски, павільйони;

  – вивішувати дорожні знаки без погодження з міжрегіональним відді­лом державної автомобільної інспекції України в місті Нова Каховка та дорожньо-експлуатаційною організацією;

  – забруднювати, самовільно змінювати межі акваторії та прибережні смуги водних об’єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт;

  – заправляти, ремонтувати, мити автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, березі ріки і заток, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон міста та припарковуватись на них;

  – самовільно встановлювати різні конструкції, огорожі тощо на внутрішньо квартальних проїздах, залишати, автотранспортні засоби, механізми на них, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожеж­них, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоя­нки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо;

  – розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки, відходи вироб­ництва тощо;

  захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житло­вих будинків;

  захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негати­вно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд;

  – кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у кон­тейнерах і урнах;

  самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, при­чепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності від­повідного дозволу;

  – витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

  – викидати через прорізи будівель будівельне сміття тощо без облад­наних для цього пристроїв;

  – використовувати зливову каналізацію для зливу господарсько-побутових, каналізаційних стоків;

  – експлуатувати дворові туалети та вигрібні ями без акту прийому в експлуа­тацію.

  Не допускається наповнення вигрібних ям нечистотами вище ніж до 0,35 м від поверхні землі, розміщення вигрібних ям та дворових туалетів ближче як за 8 м від будівлі та глибиною більше 2-х метрів;

  – самовільно відключати багатоквартирні житлові будинки від електроенергії; води, газу та інших мереж;

  – самовільно підключатись до газових, водопровідних, теплових, електрич­них, каналізаційних мереж;

  – пошкоджувати лави, урни, дорожні знаки, скульптури та інші архіте­ктурні споруди, встановлені на вулицях, площах, парках, скверах, пляжах та піших місцях загального користування;

  – зберігати товари і вільну тару біля магазинів, кіосків, овочевих рин­ків, павільйонів, інших об’єктів торгівлі та сфери послуг;

  – випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях.

  1. Здійснення контролю за виконанням Правил і відповідальність за їх порушення.

  10.1. Самоврядний контроль за виконанням Правил здійснюється орга­нами місцевого самоврядування, громадський контроль – громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів.

  10.2. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою територій населених пунктів, зовнішнім дизайном, до­триманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання цих Правил встановлюють органи місцевого самоврядування.

  10.3. Порушення цих Правил, передбачає адміністративну відповідаль­ність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопору­шення “Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоуст­рою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів”. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою насе­лених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти не­оподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподаткова­них мінімумів доходів громадян.

  10.4. Юридична чи фізична особа винна у пошкодженні чи знищенні об’єкта благоустрою повинна усунути власними силами пошкодження або відновлення об’єкта благоустрою, чи перерахувати на рахунок балансоутримувача суму відновної вартості. Роботи з усунення з пошкодження або від­новлення об’єкта благоустрою виконуються винною юридичною чи фізич­ною особою в строки визначені письмовим договором з бадансоутримувачем об’єкта.

  11.Дотримання тиші

          11.1 Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані не допускати впродовж доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для наступних приміщень і територій міста (захищені об’єкти):

  житлових будинків і прибудинкових територій;

  лікувальних санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;

  готелів і гуртожитків;

  закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

  інших будівель і споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

  парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

  11.2 Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

  11.3 У час з 22 до 8 години на захищених об’єктах забороняється гучний спів і викрики, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

  Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21 до 8 години, а в святкові та неробочі дні – цілодобово.

  11.4 Власник або орендар приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

  11.5 Передбачені підпунктами другим, третім, четвертим цього пункту вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

  – здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

  – здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

  – попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

  – надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

  – попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

  – проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи місцевого самоврядування;

  – роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

  – відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста та інших свят відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради, проведення спортивних змагань;

  – проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом місцевого самоврядування.

  11.6 Юридичним і фізичним особам забороняється проведення на території міста салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у межах міста без погодження з уповноваженим органом місцевого самоврядування.

  11.7 Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у час з 22-00 до 8-00 години, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

  11.8 Забороняється використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті або шумові ефекти, на відстані ближче 100 метрів від лікарень, культурних споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів, дітей, інших громадських споруд та житлових будинків.

  11.9 При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

  11.10 Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

  11.11 За порушення цих вимог передбачено відповідальність згідно зі ст.182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  1. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила.

  Кодекс України про адміністративні правопорушення;

  Закон України “Про благоустрій населених пунктів”;

  Закон України “Про відходи”;

  Державні санітарні норми та правила територій населених місць

  наказ МОЗ від 17.03.2011 р. №145).

  Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою (постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р: № 826).

  Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах (постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2005 р. №1045);

  Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями (постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 р.№572).

  Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України (наказ Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України   від 10.04.2006 р. № 105).

  Заступник міського голови                                                                                   Л.В.Марчук

  Таблиця результатів поіменного голосування

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua